Resume: Prospektivt randomiseret kontrolleret klinisk forsøg af virkningen af akupunktur på børn med astma

Introduktion

Effekten af akupunktur på astma er omdiskuteret. Der er publiceret relativt få velkontrollerede studier på området, og de har overvejende inkluderet voksne i begrænset antal. Emnet, akupunktur og astma, er særdeles dårligt belyst hos børn, og der foreligger ingen publicerede data på førskolebørn. Formålet med dette studie var at undersøge effekten af akupunktur på astma/astmatisk bronkitis hos børn i alderen 6 mdr. – 6 år.

Materiale og metoder:

Studiet var et prospektivt, randomiseret 1:1, kontrolleret studie. Børnene blev randomiseret til enten aktivgruppen, som i løbet af 3 mdr. modtog 10 akupunktur- behandlinger eller kontrolgruppen, som ingen placebo-behandling fik. Akupunkturen udførtes at to erfarne akupunktører. Den medikamentelle astmabehandling blev styret af børnenes praktiserende læge. Effekten af akupunktur-behandlingen blev evalueret ved hjælp af 2 ugers astmadagbøger, som skulle udfyldes før behandlingsstart (A), efter 3 mdr.´s intensiv akupunktur -behandling (B) og efter en efterfølgende 8 mdr.’s observationsperiode (C). Astmadagbøgerne blevet sendt direkte til statistisk analyse. Behandlerne har således ikke på noget tidspunkt haft adgang til symptomdagbøgerne.

Resultater: 164 børn blev fundet egnede til at deltage i studiet; 23 af disse opfyldt ikke inklusionskriterierne, 16 returnerede ikke symptomdagbog A, og 3 (forældre) trak samtykke tilbage. 122 børn med lægediagnosticeret astma/astmatisk bronkitis blev randomiseret til henholdsvis en aktivgruppe og en kontrolgruppe. 73 børn (39 aktive, 34 kontroller) gennemførte de første 3 mdr. (A-B). 52 børn (26 aktive, 26 kontroller) var tilgængelige for evaluering efter 12 mdr. (C). Der var ingen forskel mellem aktiv og kontrolgruppen efter 12 måneders observation målt ved scoring af astmasymptom eller medicinforbrug. Ved 3 måneder var forbedringen af astmasymptomer (p=0.0376) og i IHS-forbrug (p=0.0005) signifikant større i aktivgruppen sammenlignet med kontrolgruppen. Der var signifikante forbedringer i børnenes almene velbefindende, både i aktiv- og kontrol-gruppen, men der var ingen signifikante forskelle mellem de 2 grupper. Der var statistisk signifikante fald i subjektive astmasymptomer, forbrug af inhalationssteroid (IHS) og beta-2 agonist fra A til B og fra A til C, men ikke fra B til C, både i aktiv- og kontrol-gruppen.

Konklusion:

Undersøgelsen viste at 10 akupunktur-behandlinger i løbet af 3 måneder havde en effekt på astma og astmatisk bronkitis hos førskolebørn med et fald i subjektive parametre og medicinforbrug, især i forbruget af IHS. Resultaterne skal tolkes med forsigtighed, da det ikke er muligt for denne aldersgruppe at inkludere objektive effektparametre, men antyder, at løbende akupunktur-behandling kan overvejes som et behandlingstilbud ved siden af eller i stedet for traditionel medikamentel astmabehandling.

Ekstern finansiering

Projektet er finansieret med støtte fra Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB), IMK Almene Fond samt Aase og Ejnar Danielsens Fond.

Forsøgsregistrering

Ikke relevant

© BørneAstma.dk - 2019

Web